Previous Page  6 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 20 Next Page
Page Background

DEMOKRASIA ATY AVARATRA, DEMOKRASIA ANY ATSIMO,

4

OlomBaovao N°114

Atombotsika amin’ny aty avaratra ny fijery izany demokrasia izany.

Tsiahivina kely fotsiny fa ny teny “demokrasia” dia avy amin’ny teny

grika

dèmokratia

,

dêmos

=vahoaka,

kràtos

=fahefana. Raha fintinina dia ny

vahoaka no tompon’ny “fiandrianana”, avy aminy ny fahefana omeny

ireo hisolontena azy. Mba tsy hisavoritaka ny rindran-damina dia ny

maro an’isa no mitondra fa manaja kosa ny vitsy an’isa. Ny hevitra

fonosin’izany dia manan-jo sy manan-kasina ny isam-batan’olona ka

mendrika ho hajaina. Arovana ny fahafahana miteny, milaza hevitra ;

arovana ny ain’ny olona sy ny fananany eo anatrehan’ny mpanao

herisetra ; arovana ny vondrom-bahoaka eo anatrehan’ny mpananarao-

pahefana. Ireny karazana fokontany, toeram-ponenana fototra ireny no

tsimoka iorenan’ny demokratia. Ny kianja antsoina hoe “agora” no toa

lasa ivotoerana fanehoan-kevitra lehibe. Ny hevitra no ampiadiana, fa tsy

ny olona. Izany no fomba hitan’ny Grika rahefa tojo ny olana politika

rizareo tao Athènes. Vaha-olana ity “demokrasia” ity. Nivoatra tsikelikely

moa izany teo amin’ny tantara. Fa ho jerentsika ny santionan’ny

demokrasia aty avaratra.

Aty avaratra

Ny Amerikanina (

ETATS-UNIS - Etazoania

) no manana ny demokrasia

vaovao sy ela indrindra. Ny volana septambra 1787 no lany ny Lalam-

panorenana amerikanina, ary nankatoa izany tsikelikely ireo Fanjakana

(Etats) miombona ao amin’ilay antsointsika hoe : Etazonia), 13 tany am-

piandohana, 50 izy izao. Rahefa mila fanovàna dia tovanana

(

amendements)

fotsiny fa tsy ny Lalàm-panorenana iray manontolo akory

no ovàna. Mirindra ny tomboantsoan’ny Fanjakana itsirairay sy ny

tombontsoa iombonan’ny Amerikanina rehetra. Tsy misy akory ny tonga

lafatra, fa toy ny voamanga meloka io, ka any an-tenda no manitsy azy,

izay ilay

amendements

. Eo am-pandrasana no ahitana ny atiny. Ary ahitsy

raha tena takian’ny tombontsoa iombonana izany. Hita fa ela loatra ny

nitondran’I Prezidà Franklin D. ROOSEVELT (1933-1945) inefatra voafidy

izy, fa ny faninefany tsy vitany hatramin’ny farany, nodimandry izy. Mba

tsy haharitra ela eo amin’ny fitondrana ny Prezidà iray dia nolaniana ny

tovana faha-22 mametra fa indroa azo fidina ihany ny Prezidà, izay

nankatoavina tanteraka ny taona 1951. Masina ny Lalàm-panorenana ho

an’ny Amerikanina ka tsy azo ovaovana fahantany, fa tsy maintsy

mitsinjo ny tombontsoa iombonana, sy ny fahafahan’ny tsirairay. Ny

tovana voalohany lany tamin’ny taona 1791, tafiditra ao anatin’ilay

antsoina hoe tovana folo momba ny Fanambarana fanajana ny Zo

(Bill of

Rights

) dia manamafy ny fahalalana ara-pinoana, maneho hevitra na

ankalamanja, na an-gazety. Velona ahiahy ny maro rahefa voafidy teo I

Donald TRUMP. Malaza ho miteniteny foana, tsy ampy traikefa politika

sns… Ny azo antoka anefa dia manana arofanina ny Amerikanina dia ny

Lalàm-panorenana, gazety malalaka, Fitsarana mahaleotena. Raha

manana zo hanao

veto

eo amin’ny lalàna iray ny Prezidà, dia manana zo

kosa hanala azy ny olom-boafidy ao amin’ny Kongresy amin’ny alalan’ny

“impeachment”

. Fanapahan-kevitra goavana anefa izany ka tsy ataotao

foana. Ary satria sarotiny amin’ny fahafahany ny Fanjakana tsirairay avy

dia tsy fifidianana mivantana (Suffrage Universel Direct) no misy fa

amin’ny alalan’ny delege

(solontena

) ka mifidy izany any ifototony ny

vahoaka rehetra

(Caucus sy Primaire)

, Fanjakana isam-panjakana, miafara

amin’ny “mpifidy lehibe” (grands électeurs) izay mifidy mivantana ny

Prezidà amerikanina. Antoko roa lehibe no mifandimby hatramin’izao dia

ny Républicains sy Démocrates. Izay manana mpifidy lehibe 270

farafahakeliny amin’ny mpifidy lehibe 538 amin’izy ireo no mandresy, fa

tsy ny be vato akory raha araky ny fifidianana mivantana mahazatra

antsika.

Ho jerentsika koa ny zavatra nitranga iray taty avaratra dia ny tany

Espagne, izay nanao fifidianana indray ny jona 2016. Nifidy depote

rizareo ka izay Antoko mahazo depote antsasa-manila (+50%) no

manolotra ny Praiministra ho tendren’ny Mpanjaka, izany hoe 176/350.

Ny Antoko ankavanana Parti Populaire (PP) no nahazo depote 137 raha

134 tamin’ny desambra 2015, izay eo amin’ny fitondrana, ary ny Sosialista

85 raha 90 tamin’ny desamabra 2015. Tsy ampy antsasa-manila indray

izany ka nandefitra ny Sosialista satria efa niverina indroa ny fifidianana

ka tsy te hamerina indray ny vahoaka hifidy rizareo. Ingahy Mariano

RAJOY no lasa voatendry Praministra. Ny Sosialista efa nilaza fa tsy

mandray anjara amina governemanta iraisana, ary tsy manohana ny

politikan’ny PP. Tsy misy mamadika palitao izany e, na vidim-bola koa.

Ny L.alam-panorenana no hajaina. Ny sisa fahaizana politika mitandro ny

tomboan-tsoan’ny Firenena espagnola. Raha Antoko politika roa PP sy

Sosialista no nifandimby teo amin’ny Fitondrana tany Espagne dia efa

misy Antoko fahatelo misongadina izao dia ny PODEMOS. Ny aty

Frantsa moa dia hifidy Prezidàn’ny Repoblika ny volana Avrily/May.

Ary Depote ny volana Jona. Efa fantatra mazava mialoha ny datim-

pifidianana fa tsy kisendrasendra politika akory. Fa hojerentsika ny any

Atsimo.

Any Atsimo

Afrika no jerentsika. Nisy ny

D i n a n ’ n y F i o m b o n a m b e

Afrikanina (Union Africaine UA)

momba ny demokrasia na

Charte

africaine de la démocratie, des

elections, et de la gouvernance

,

lany ny volana janoary 2007, ary

manomboka manan-kery ny volana febroary 2012. Io Dina io dia manome

fahefana ny Conseil de Paix et de Sécurité-ny UA hanasazy ireo Firenena

tsy manaja ny Lalàm-panorenana. Maro ireo Firenena afrikanina niatrika

fifidianana na tokony hiatrika fifidianana fa lasa sangodim-panina

miteraka korontana ny sasany. Ary saika ny Lalàm-panorenana mihitsy

no tsy voahaja. Fomba tsotra no ampiasaina amin’izany dia ny fanovana

Lalàm-panorenana mba hijanona izay ela indrindra eo amin’ny

fitondrana. Ny tao Burundi ny Lalam-panorenana 2005, tsy mamela ny

Prezidà hilatsaka hofidiana mihoatran’ny indroa. Nisy tery vay manta

natao ny Fitsarana Avo momba ny Lalàm-panorenana mba hanaiky ny

fanovana ny Lalàm-panorenana. Niteraka korontana sy rà mandriaka

izany ny 2015. Nandositra any ivelany na miery ireo mpanohitra. Lany

fanintelony ny Prezidà Pierre NKURUNZIZA, ary afaka mijanona eo izy

Ny fifidianana ara-dalàna, malalaka, ary mangarahara no fototra voalohany iorenan’izany demokrasia izany.

Toa izany fifidianana izany anefa no antony voalohany iaingan’ny olana ao amina Firenena iray. Akoso-

bolamena, mamiratra jerena fotsiny. Samy miambo sy mitaky ary mangataka fifidianana daholo anefa ny mpanao

politika. Inona no antony ? Fanadihadiana.

GAMBIE

: André BARROW, nandresy

mazava tamin’ny fifidianana Filohan’ny